Detaily o tme: f྾ggggggg !!!

Aktulny stav vyrieench loh

8mirrormsgmaze2krasoblaisegridcudzinciznamky
7        
6zabamusicalnoise1noise2slinkmarektravelrsa
5        
4maze1sutrecestyspravavazniabcsipkynoise4
3dceramissbw10qfourbazarremembertamago
2cervikzoznamquizbarcodebookblooddx-dyturista
1        
 ABCDEFGH